Samen vooruit in de circulaire economie:
CIRCLES inspireert en ondersteunt u met tools en praktische kennis

Waarom CIRCLES

We gebruiken nu al 1,5 keer de grondstoffen die de aarde op natuurlijke wijze aan ons te bieden heeft en in 2030 worden nog eens 2,5 miljard extra consumenten verwacht. We hebben dan wel vier aardbollen nodig om iedereen van grondstoffen te voorzien. Omdat we maar één aarde hebben, moeten we moeten dus vier maal zo efficiënt worden in ons grondstofgebruik. Een nieuwe visie op een veranderende economie is dringend gewenst: van een lineaire naar een circulaire economie.
Circulaire economie is een systeemvernieuwende economie gedreven vanuit maximaal waardebehoud van grondstoffen en energie. Wanneer bedrijven, kennisinstellingen, overheden, maatschappelijke organisaties en inwoners gaan samenwerken kunnen alle elementen uit het systeem fundamenteel vernieuwd of herschikt te worden. Re-create (y)our environment.
Een multidisciplinaire en sector-overstijgende aanpak is dus nodig voor circulaire innovatie. Om de kansen in Oost-Nederland optimaal te benutten moeten we horizontale verbindingen leggen en samenwerking buiten de traditionele keten tot stand brengen. Door collectief en regionaal in te zetten op een circulaire economie kan de regio Oost-Nederland met het oog op het daadwerkelijk realiseren van die nieuwe economie een icoonfunctie vervullen.

Grote maatschappelijke vraagstukken zoals de druk op grondstoffen, migratie, de groei van de wereldbevolking, energieschaarste en verstedelijking vragen erom buiten traditionele kaders te denken. Het wordt steeds duidelijker dat een fundamentele verandering nodig is in de vormgeving van onze economie: een ontwikkeling van een lineaire naar een circulaire economie (CE). Daarin worden producten en materialen hergebruikt en behouden grondstoffen hun waarde. Dat is zo afwijkend van de huidige manier van werken die zich kenmerkt door veel verspilling, dat met recht gesproken kan worden van een transitie: een fundamentele verandering van het systeem, het weefwerk van onze maatschappij.

De ‘Circulaire Economie’ is de meest belovende oplossing voor CO2-reductie en ‘resource efficiency’. Oost-Nederland heeft een enorme potentie voor circulair innoveren dankzij een hoogwaardige maakindustrie, een sterke Cleantech-markt, een grote bouwsector, vooraanstaande kennisinstellingen en een actieve overheid. Via CIRCLES kan de regio daadwerkelijk stappen zetten naar een circulaire economie.

Wat is CIRCLES?

  • CIRCLES is de digitale en fysieke ontmoetingsplek voor iedereen die in Oost Nederland bij wil dragen aan de transitie naar een circulaire economie
  • CIRCLES is een one-stop-shop voor ondernemers, initiatieven en overheden actief binnen de Circulaire Economie. Binnen Oost Nederland ontwikkelt zich een circulair economisch cluster, dat gebaseerd op sterk aanwezige sectoren als de maakindustrie, de biobased economy en de bouwsector. Geworteld in het verleden, maar met de blik op vernieuwing en de toekomst.
  • 12 partners in CIRCLES hebben op initiatief van kiEMT en VNO-NCW Midden een brede aanpak ontwikkeld die (mkb-) bedrijven en maatschappelijke organisaties bewust maakt van de noodzaak en voordelen tot transformeren en hen bij de transformatie ondersteunt. Samenwerking is de sleutel voor deze transformatie. Dankzij het cluster wordt een nieuwe markt ontwikkeld waarop Oost-Nederland een koploper en voorbeeld zal zijn; niet alleen voor Nederland, maar voor heel Europa.

Hoe?

  • Door te activeren en uit te dagen. Met Masterclasses, Challenges en concrete veranderingsprojecten (o.a. AcCElerator, Business Modellen voor de Circulaire Economie) zet CIRCLES mensen die het verschil kunnen maken in hun bedrijf, woonomgeving of organisatie aan tot actie en het creëren van nieuwe waarde(n).
  • Door te verbinden. CIRCLES verbindt mensen en organisaties. Op CIRCLES.nu is te zien wie in Oost-Nederland actief zijn in de circulaire economie. Met de community en partners (link naar initiatiefnemers en partners) ontwikkelt en deelt CIRCLES praktisch bruikbare kennis zodat de circulaire economie breed gedragen wordt.
  • Door expertise te delen. Met tools, lezingen, events, workshops, matchmaking tussen vragers en aanbieders, infografieken, vlogs en blogs verspreidt CIRCLES actief de inzichten.