Samen vooruit in de circulaire economie:
CIRCLES inspireert en ondersteunt u met tools en praktische kennis

Initiatiefnemers en partners

VNO-NCW Midden

VNO-NCW Midden komt op voor de belangen van ondernemers in de provincies Utrecht, Flevoland, Gelderland en Overijssel. Er zijn 1.800 directe leden en 30.000 bedrijven aangesloten via de landelijke vereniging.

VNO-NCW Midden staat voor de belangen van werkgevers in Midden- en Oost-Nederland door haar stem te laten klinken bij het tot stand komen van allerhande overheidsbeleid en door het faciliteren van een hoogwaardig zakelijk en bestuurlijk netwerk. VNO-NCW Midden maakt zich hard voor zaken die ondernemers echt belangrijk vinden, door te lobbyen, informeren, motiveren, inspireren en samenwerkingsverbanden te stimuleren.

Door deelname in CIRCLES levert VNO-NCW Midden een bijdrage aan de totstandbrenging van een volhoudbare economie waarin nieuwe werkgelegenheid wordt gecreëerd op een duurzame en inclusieve wijze. Juist de multidisciplinaire achterban van VNO-NCW Midden kan een belangrijke bijdrage leveren aan CIRCLES.

www.vno-ncwmidden.nl

Stichting KIEMT

Stichting Kiemt is hét innovatienetwerk voor bedrijven, kennisinstellingen en overheden actief in energietechnologie en circulaire economie in Gelderland en Overijssel. Met het creëren van new business als doel. Kiemt inspireert en verbindt. Innovatieve ondernemers worden in contact gebracht met deskundigen, onderzoekers en investeerders. Zo opent het netwerk zich voor ondernemers op zoek naar kennis en financiering van hun activiteiten.

Kiemt heeft jarenlange ervaring als kwartiermaker en heeft ervaring met het runnen van grote subsidieprojecten, zoals BICON en GTA. De stichting stelt vanuit haar regionale zintuigen, relatienetwerk en zakelijke achterban de koppeling met het bedrijfsleven centraal. Haar expertise rondom het stimuleren van economische activiteiten en het begeleiden van nieuwe innovaties vormt de basis voor de rol van Kiemt.

In dit project stelt Kiemt vanuit haar regionale zintuigen, relatienetwerk en zakelijke achterban de koppeling met het bedrijfsleven centraal. Haar expertise rondom het stimuleren van economische activiteiten en het begeleiden van nieuwe innovaties vormt de basis voor de rol van Kiemt. Kiemt ambieert en verwacht via CIRCLES werving van nieuwe kennis, versterking van haar netwerk en een nieuwe manier van Cleantech-innovatie.

www.kiemt.nl

Stichting Circulaire Economie

Stichting Circulaire Economie (SCE) is een onafhankelijk platform dat het zorgvuldig omgaan met grondstoffen en talenten bevordert. SCE doet dit door te bevorderen dat processen duurzaam georganiseerd worden. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en overheden.

De SCE zet hiertoe allerlei bijeenkomsten, activiteiten en programma’s op om mensen hiermee kennis te laten maken, nieuwe kennis te ontwikkelen en vooral te delen. De SCE begeleidt bedrijven bij hun transitie richting circulaire bedrijfsvoering en richt zich daarbij onder andere op technische inbedding van slimme ontwerpen, biobased grondstoffen en retoursystematiek. De stichting biedt CIRCLES een groot landelijk netwerk en unieke kennis op het gebied van ‘value engineering’ en ‘spiral dynamics’.

Met de deelname aan CIRCLES ontwikkelt SCE een nieuw instrumentarium waarmee zij haar achterban kan stimuleren circulaire economie als logische maatstaf in haar bedrijfsvoering op te nemen. Met het vergroten van haar netwerk en succesvolle nieuwe casussen creëert SCE extra draagvlak voor het opschalen van haar activiteiten.

www.circulaire-economie.info

Cleantech Center

Het Cleantech Center is opgericht op initiatief van ondernemers in de Stedendriehoek om de EMT-sector een impuls te geven. Het Cleantech Center is een kennisplatform waar ondernemers voor de uitdagingen van de toekomst gebruik kunnen maken van de kennis van (jong) talent in het onderwijs. Daarmee verbindt het Cleantech Center studenten, docenten, praktijkbegeleiders, medewerkers en ondernemers. Tevens biedt het Cleantech Center een voedingsbodem voor startende ondernemers op het thema Cleantech.

Het Cleantech Center biedt CIRCLES een korte lijn met gedreven ondernemers in de Stedendriehoek en de Achterhoek. Daarnaast heeft het Cleantech Center in de afgelopen jaren veel ervaring op gedaan met innovatieve programma’s om kennis te delen en brengt zij waardevolle infrastructuur in voor communityvorming en de koppeling van bedrijven en kennisinstellingen.

Het Cleantech Center kan dankzij deelname aan CIRCLES zijn doelgroep van dienst zijn met een breder en sector-overstijgend netwerk en zijn kennis en kunde uitbreiden van cleantech naar circulaire innovatie.

www.cleantechcenter.nl

HAN

De HAN, als hbo-instelling, vormt een onmisbare schakel tussen onderzoek en praktijk. Door in te gaan op vragen en ontwikkelingen vanuit het werkveld enerzijds en door bestaande concepten uit te dagen met recente inzichten anderzijds creëert zij een permanente wisselwerking tussen kennis en kunde.

De kenniscentra en faculteiten van de HAN voeren toegepast onderzoek uit op voor de circulaire economie relevante thema’s. De verkregen kennis wordt via CIRCLES overgedragen aan de ondernemers in de regio. Daarnaast kan de HAN specifieke vraagstukken uit het werkveld oppakken, die door CIRCLES zijn geïdentificeerd, en onderzoek doen.

www.han.nl

Saxion Hogescholen

Saxion Hogescholen is met 21.000 studenten een vooraanstaande kennisinstelling in Oost-Nederland. Saxion speelt vanuit een breed scala aan lectoraten en opleidingen een rol in het onderzoek om de circulaire economie verder vorm te geven in Oost-Nederland. Er is kennis en kunde beschikbaar op het gebied van business ontwikkeling, governance, industrieel product ontwerp, duurzame energie, duurzame bouw, gebiedsontwikkeling, smart materials, HTSM, facility management en ethiek. Het onderzoek wordt deels uitgevoerd door onderzoekers vanuit de lectoraten en deels door inzet van studenten en docenten, zodat het ook bijdraagt aan verdieping van het onderwijs.

Saxion biedt CIRCLES expertise aan op het gebied van onder meer circulaire technieken en processen, nieuwe businessmodellen, ethische doordenking en inzicht in motieven en belemmeringen voor circulaire economie.

CIRCLES biedt Saxion een valorisatieplatform met een gedreven community en een basis voor betekenisvol onderwijs.

www.saxion.nl

Universiteit Twente

Universiteit Twente brengt waardevolle diepgaande technologische kennis naar CIRCLES. Vanuit de UT wordt in het bijzonder de vakgroep Ontwerpen Productie en Management van de faculteit Construerende Technische Wetenschappen betrokken. Deze heeft specifieke inhoudelijk kennis en expertise op het vlak van levenscyclusanalyses (LCA’s) en integrale ketenbenaderingen met name voor productontwikkeling en industriële processen. Daarnaast is theoretische en praktische deskundigheid beschikbaar rond duurzame verpakkingen en energienetwerken voor duurzame innovaties (bijvoorbeeld voor de stedelijke omgeving, ARISE).

Na jaren van ervaring met Cradle to Cradle (C2C) als een specifieke afstudeerrichting is de overgang naar de circulaire economie vanzelfsprekend. Zowel in onderzoek als in onderwijs is groeiende aandacht voor de paradigmaverschuiving naar een circulaire benadering van productontwikkeling en materiaalgebruik in de samenleving en industrie. Vandaar dat de Universiteit Twente inhoudelijk kan bijdragen aan de vorming van de netwerken binnen het cluster, zodat kennis verder ontwikkeld, gevalideerd en gedeeld kan worden met nieuwe netwerkpartners.

Voor de Universiteit Twente zijn de nieuwe contacten en samenwerkingsverbanden die voortvloeien uit CIRCLES van belang naast de verdere kennisontwikkeling en verspreiding ten aanzien van de circulaire economie.

www.utwente.nl

Stedendriehoek Innoveert & Cleantech Regio

Stedendriehoek Innoveert (SI) is door ondernemers voor ondernemers opgericht om innovatie te ondersteunen. Binnen SI zijn twee innovatiemakelaars, een innovatieadviseur en een programmamanager actief die zowel technisch inhoudelijk als procesmatig veel ervaring hebben met innovatie. Hierbij is technische kennis over energietransitie en -opslag gekoppeld aan kennis over biomassa en duurzame energieproductie. Tevens heeft SI expertise in huis inzake de sectoren onderwijs, health en agro-en food en het netwerk kan veel relevante bedrijven en businesscases aandragen voor de activiteiten rondom circulaire economie.

SI biedt CIRCLES een groot netwerk aan bedrijven, inhoudelijke kennis en vooral ook expertise op het beslechten van sectorale grenzen. Dankzij CIRCLES wordt het netwerk uitgebreid en zal SI nieuwe kennis opdoen.

www.cleantechregio.nl

Kennispoort Regio Zwolle

Kennispoort regio Zwolle (Kennispoort) is het platform voor ondernemers in de regio Zwolle met als doel ondernemers onafhankelijk te ondersteunen bij innovatievraagstukken. Het is een laagdrempelig loket dat meer dan vijftig inhoudelijke kennisevents per jaar houdt en jaarlijks adviseren de ervaren innovatieadviseurs in meer dan driehonderd cases. Naast advies en events is Kennispoortregiozwolle.nl de online omgeving waar ondernemers inspiratie vinden en direct contact kunnen leggen.

Kennispoort biedt bestaande clusters (Health en Kunststoffen) en potentiële clusters (Agro & Food) ondersteuning en heeft met succes het Health Innovation Park laten uitgroeien tot een zelfstandige organisatie. Daarnaast levert Kennispoort een bijdrage aan het werkpakket “Netwerkontwikkeling”. Kennispoort heeft in de afgelopen elf jaar bewezen sterke inhoudelijke bijeenkomsten te kunnen organiseren. Een professioneel eventteam draagt zorg voor een goede balans tussen inhoud en netwerken waarbij leadgeneratie het doel is. Het mkb in de Regio Zwolle weet Kennispoort goed te vinden in elke fase van hun innovatietraject.

Meer dan 3000 ondernemers bezoeken de events tijdens een van de gemiddeld zestig bijeenkomsten per jaar. Daarnaast heeft Kennispoort met steeds meer ondernemersverenigingen een samenwerkingsovereenkomst over de gezamenlijke organisatie van innovatiebijeenkomsten en stimulering van innovaties. Van de 25.000 unieke bezoekers jaarlijks op de website, hebben 4200 ondernemers een account aangemaakt om de nieuwsbrief en uitnodigingen voor events te ontvangen.

Door deelname aan CIRCLES komt Kennispoort proactief in contact met ondernemers in de circulaire economie. Dit gebeurt onder meer door de organisatie van gerichte inhoudelijke events. Kennispoort kan vernieuwingen goed beoordelen en ondernemers begeleide, adviseren en in contact brengen met het uitgebreide netwerk in en buiten de Regio Zwolle.

www.kennispoortregiozwolle.nl

Regionaal Centrum voor Circulaire Economie (RNCCE)

Het Regionaal Centrum voor Circulaire Economie (RNCCE) is sinds januari 2014 een samenwerkingsverband tussen Pasklaar Communicatie van Yvonne Keijzers en Conbuquest van Bert Lagerweij. Het RNCCE helpt bedrijven inzicht te krijgen in de mogelijkheden en kansen die de circulaire economie biedt. Denk aan andere manieren van ontwerpen of verpakken, waardoor grondstoffen hergebruikt worden, en aan besparen van energie of het toepassen van duurzame energie.

RNCCE heeft een praktische tool ontwikkeld waarmee in kaart wordt gebracht welke onderdelen van het bedrijfsproces omgevormd kunnen worden naar een circulair model. De tool biedt CIRCLES een eerste stap naar het inzichtelijk maken van bedrijfsbehoeften in termen van mkb-ondernemers. CIRCLES biedt RNCCE toegang tot partners die kunnen helpen bij het professionaliseren en uitbreiden van de bestaande behoefteanalyse.

www.rncce.nl

Natuur en Milieu Overijssel & Gelderse Natuur- en Milieufederatie

Natuur en Milieu Overijssel en de Gelderse Natuur en Milieufederatie zijn onafhankelijke maatschappelijke organisaties die samen met overheden, bedrijven en inwoners werken aan een mooi en duurzaam Oost-Nederland. Dit doen zij vanuit drie pijlers: de kracht van de samenleving, vitale leefomgeving en de circulaire economie.

De natuur- en milieufederaties kunnen door hun generieke kennis op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid partijen verbinden en komen tot vernieuwende concepten. Bovendien beschikken zij over een groot netwerk van lokale initiatieven, bedrijven en deskundigen. De natuur- en milieufederaties zijn aanjagers van lokale initiatieven en sector-overstijgende samenwerkingen. Op het terrein van de circulaire economie zijn in 2015 de eerste stappen gezet om een netwerk te vormen en de behoeften bij bedrijven te peilen.

Door actief deel te nemen in CIRCLES willen Natuur en Milieu Overijssel en de Gelderse Natuur en Milieu Federatie bijdragen aan het aanjagen van de circulaire economie in Oost-Nederland.

www.natuurenmilieuoverijssel.nl

www.gnmf.nl