Samen vooruit in de circulaire economie:
CIRCLES inspireert en ondersteunt u met tools en praktische kennis

Overzicht inhoud Masterclasses

Masterclass 1: Programma van Ambities

In deze masterclass wordt aandacht besteed aan de kenmerken en de vele mogelijkheden van Circulaire Economie in het algemeen. Maar vooral wat dat betekent voor de manier van inkopen en het formuleren van de gewenste oplossing om maximale maatschappelijke impact te realiseren. In de masterclass wordt, naast uitleg van het theoretisch kader voor circulaire inkoop, inkleuring gegeven aan door de hand van de “do’s and don’ts” uit praktijkvoorbeelden.

De volgende onderwerpen passeren de revue:

 • Wat is Circulaire Economie
 • Landelijke ambities en afspraken rondom MVI en Circulair Inkopen
 • De Monitoringstool, een gestructureerde methode om circulariteit op alle niveaus te meten
 • De invloed van drie inkoopperspectieven op de geboden oplossingen
  • EMVI / traditioneel
  • Participatief
  • Innovatie gericht
 • Uitleg van de methode Rapid Circular Contracting

Deelnemers leren vervolgens aan de hand van hun eigen ingebrachte casuïstiek om de gunningscriteria / ambities het op het juiste niveau en met voldoende speelruimte te specificeren, zodat de gemeente de beste (circulaire) oplossingen aangeboden krijgt.

Masterclass 2: Gunningssystematiek

In deze masterclass wordt verder ingegaan op de gevolgen van de verschillende inkoopperspectieven voor het gunningsproces. De variëteit aan circulaire oplossingen die de markt biedt, maakt het noodzakelijk om ook het gunningsproces anders vorm te geven, uiteraard wel allemaal conform de Europese aanbestedingsregels. Net als de vorige masterclass wordt het e.e.a. geïllustreerd met praktijkvoorbeelden. De volgende onderwerpen worden behandeld:
 • Marktconsultaties, verwachtingsmanagement en het warm maken van (samenwerkings)partners
 • Samenstelling beoordelingscommissie
 • De invloed van de inkoopperspectieven op de beoordelingssystematiek
 • Beoordelingsinstructie voor circulaire inkoop
Deelnemers krijgen vervolgens voor een concrete casus training in het signaleren van de juiste kenmerken voor maximale circulaire impact en in het verwoorden van de beoordeling. Tenslotte maken ze voor hun eigen ingebrachte casus een eerste opzet voor de beoordelingssystematiek.

Masterclass 3: gezamenlijk uitwerken van circulaire oplossingen

In deze masterclass wordt verder ingegaan op het gezamenlijk ontwerpen van de oplossing en de invulling van partnerschap. Daarbij wordt gerefereerd aan reeds gebruikelijke vormen van partnerschap bij de eerdergenoemde inkoopperspectieven en waarin dit bij circulair inkopen in een dynamische omgeving verschilt. De volgende onderwerpen komen aan bod:
 • Vormgeven aan de samenwerking met partners, zowel tijdens als na de aanbesteding
 • Het maken van de juiste procesafspraken
 • Het gezamenlijke afwegingskader voor oplossingen
 • Kunnen bepalen van de juiste kritieke succesfactoren
 • Organisatorische consequenties bij opdrachtgever en opdrachtnemer
 • Consequenties ‘continuous improvement’ en het managen van onzekerheden
Deelnemers gaan daarna aan de slag met het uitwerken van deze fasen (inclusief stakeholders) voor hun eigen ingebrachte casus.

Masterclass 4: Actieplannen

In deze masterclass wordt aan de hand van de eigen casus en van de uitkomsten van de Monitoring tool uit de eerste masterclass gewerkt aan een actieplan voor de verdere verbetering van circulaire inkoop. Daarbij staat van elkaar leren centraal. Deze masterclass legt daarmee een basis voor een succesvol intervisietraject, waarmee versnelling van circulariteit in de regio kan worden gebracht. De volgende onderwerpen komen aan bod:
 • Interpretaties en conclusies die uit de monitoring tool kunnen worden getrokken, m.n. de status van<
  • Communicatie met stakeholders over Circulaire Economie
  • Acties binnen de belangrijkste inkoop categorieën
  • Meetbare resultaten van die acties
  • Koppeling Circulaire Economie binnen (inkoop)beleid
  • Integratie in (regionale) ketensamenwerking
 • Benchmarkmogelijkheden
De deelnemers bepalen voor hun eigen organisatie de prioriteiten voor verbeteracties. Daarnaast wordt een planning gemaakt waarin het eigen circulaire inkooptraject kan worden voorbereid, gevolgd en uitgevoerd. Om vervolgens de leerpunten