Samen vooruit in de circulaire economie:
CIRCLES inspireert en ondersteunt u met tools en praktische kennis

Meer achtergrondinformatie Circulair Inkopen voor Gemeenten

1. Masterclass Circulair Inkopen inkopers en/of Circulaire Economie coördinatoren van deelnemende gemeenten.

Duur: 2 dagdelen (inclusief lunch).
Doelgroep van deze masterclass bestaat uit inkoopadviseurs, strategische inkopers en medewerkers algemene inkoop, als ook duurzaamheid en/of Circulaire Economie coördinatoren / kwartiermakers.

De masterclass bestaat uit:

 • Wat is Circulaire Economie
 • Landelijke ambities en afspraken rondom Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en Circulair Inkopen
 • 3 perspectieven op circulair inkopen
  • EMVI / traditioneel
  • Participatief
  • Innovatie gericht
 • Uitlijnen van inkoop aanpak per perspectief
 • Het inrichten van een circulaire aanbesteding en inrichten van (lokale) marktverkenningen
 • Kritieke succesfactoren
 • Samenwerking met partners
 • Behandeling van casussen
 • Het gebruik en toepassingen van de CI Monitoring Tool

Doelen van deze masterclass zijn:

 • Inkopers gereed maken voor circulaire inkoop
 • Beleidsmakers rond duurzaamheid en/of Circulaire Economie informeren over de mogelijkheden rondom inkoop om de doelstellingen en ambities van de gemeente te realiseren
 • De gemeente voor te bereiden op het invullen van de digitale monitoring tool

2. Masterclass Circulair Inkopen voor beleidsmakers van deelnemende gemeenten.

Duur: 1 dagdeel.

Doelgroep voor deze masterclass zijn college- en raadsleden en beleidsmedewerkers.

In de masterclass wordt ingegaan op de beleidsmatige aspecten, waaronder strategie en tactiek rondom circulair inkopen. Er zal worden stilgestaan bij:

 • Wat is Circulaire Economie?
 • Landelijke ambities en afspraken rondom Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en Circulair Inkopen
 • Het bepalen van inkoopstrategie;
 • Het integreren van inkoop- en duurzaamheidsbeleid;
 • Samenwerking tussen afdelingen;
 • Het formuleren van beleidsdoelen en ambities;

Het inrichten van het voorbereidingsproces van beleid en het tackelen van knelpunten;

 • De Monitoring Tool en verantwoording en verslaglegging;
 • Verwachtingmanagement en samenwerking met partners;
 • Behandeling van casussen

Circulair inkopen is voor veel organisaties (relatief) nieuw. Dit heeft tot gevolg dat er veel onzekerheden (lijken) te zijn en gepercipieerde risico’s tot verlamming leiden: men is onbekend met de mogelijkheden en methoden en neemt liever de ‘traditionele’ weg bij inkoop, waarmee de mogelijke innovatieruimte niet wordt ingezet om tot meervoudige en maatschappelijke meerwaarde te komen voor de gebruikers, de organisatie en de maatschappij in het algemeen. Met deze masterclass leveren we een beeld van relevante aspecten en geven we aan waar organisaties zich op dienen voor te bereiden, gezien de landelijke afspraken op dit terrein.

Doel van de masterclass is bestuur en beleidsmakers voorbereiden op het formuleren van ambities, doelen, beleid en het inrichting van een bijbehorend proces.

De inkopers en coördinatoren die deel hebben genomen aan de 1e masterclass zijn van harte welkom om hun beleid collega’s te begeleiden in deze strategie en tactiek sessie.

3. Masterclass Circulair Inkopen voor uitvoerende medewerkers van deelnemende gemeenten.

Duur: 1 dagdeel
Doelgroep van deze masterclass bestaat uit afdelingshoofden, projectleiders, medewerkers van uitvoerende diensten in (onder andere) Grond, Weg en Waterbouw, beheer openbare ruimte, Huisvesting en Facilitymanagement. In de masterclass wordt ingegaan op uitvoeringsaspecten in relatie tot Circulaire Economie.

De aandacht zal uitgaan naar:

 • Introductie in Circulaire Economie
 • Landelijke ambities en afspraken rondom Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en Circulair Inkopen
 • 3 perspectieven op circulair inkopen
  • EMVI / traditioneel
  • Participatief
  • Innovatie gericht
 • Uitlijnen van inkoop aanpak per perspectief
 • Vertalen van beleid naar uitvoering
 • Het inrichten van een circulaire aanbesteding
 • Kritieke succesfactoren
 • Het warm maken van (samenwerkings)partners en verwachtingmanagement
 • Risicomanagement
 • Behandeling van casussen;
 • Het gebruik van de Monitoring tool.

Doel van de masterclass is uitvoerende medewerkers voorbereiden op hun rol in circulaire inkoop. We bieden uitvoerende medewerkers inzicht in de stappen die genomen worden in circulaire inkoop-trajecten en verschillende vormen die hierin mogelijk zijn.

De inkopers en coördinatoren die deel hebben genomen aan de 1e masterclass zijn van harte welkom om hun uitvoerende collega’s te begeleiden in deze praktijk georiënteerde sessie.

 • Masterclass Circulair Inkopen verticale integratie van Circulair inkopen binnen deelnemende gemeenten.

De doelgroep bestaat uit alle deelnemers uit bovenstaande masterclasses. Het doel van deze masterclass is het verbinden (en daarmee ontzuilen en ontschotten) van aan inkoop gelieerde processen, opdat circulair inkopen een integraal onderdeel van de aanpak binnen een gemeente kan worden.

De hoop is dat gedurende de masterclass cyclus deelnemende gemeenten een of meer projecten selecteren die circulair ingekocht kunnen gaan worden, zodat in deze 4e masterclass de deelnemers elkaar kunnen leren versterken in het ontwikkelen van een circulaire ambitie en het uitvoering geven aan het effectief uitlijnen van een gerichte inkoop aanpak op een door hunzelf aan te dragen aanbesteding.

Opzet

In alle masterclasses staat het uitwisselen van ervaringen centraal. Onze visie is dat gemeenten leren van elkaars (on)succesvolle inkooptrajecten. Daarmee hebben de masterclasses een meerwaarde voor organisaties die wel én geen ervaring hebben met circulaire inkoop.

In de ontwikkeling van de masterclasses houden we rekening met de uiteenlopende leerstijlen van verschillende deelnemers, door te werken vanuit de leerstijlen van Kolb. Naast het geven van informatie, onderbouwingen, toelichtingen en het beantwoorden van vragen, proberen we de leerstof zoveel mogelijk aanschouwelijk en tastbaar te maken, zodat de dagdelen gevarieerd en enthousiasmerend verlopen.

In elke masterclass wordt uitleg gegeven over de mogelijkheden van de CI Monitoring Tool en krijgen de deelnemers in grote lijnen inzicht in de wijze waarop met het invullen van de digitale scan dient te worden omgegaan.

We gaan er van uit dat elke gemeente één penvoerder aanwijst waarmee wij contact onderhouden over de scan zelf. Onze service desk zal met hem of haar de inlogcodes communiceren en in contact blijven over vragen, deadlines en terugkoppelmomenten etc. Deze penvoerder krijgt extra informatie over gedetailleerde zaken rondom de Monitoring Tool en zal ook worden benaderd voor eventuele verbeterslagen en aanvullingen in aankomende edities voor de volgende jaargangen. Deze penvoerder verzoeken wij minimaal deel te nemen aan masterclass 1 en liefst aan alle 4.

Brede afsluitende bijeenkomst

De reeks masterclasses worden afgesloten met een brede open bijeenkomst. Deze is te bezoeken door alle deelnemers (dus zowel van de Monitoring Tool als de Masterclasses) en staat ook open voor nieuwe geïnteresseerden met een decentrale overheden achtergrond.

Hierin worden de algemene bevindingen gedeeld en kijken we vooruit op volgende edities. Naar verwachting wordt dit ook de bijeenkomst waar de Top 10 op Circulair Inkopen 2018 bekend wordt gemaakt en wordt de Top 3 niet alleen in het zonnetje gezet, maar ook gevraagd een aantal ervaringen te delen en met name stil te staan bij de leermomenten en hindernissen die zij hebben moeten overwinnen om zover te kunnen komen.

Vertrouwelijkheid versus kennis delen

De informatie die wij beschikbaar stellen mag met bronvermelding openbaar worden gemaakt.

Dat geldt niet voor de gegevens die de deelnemende gemeenten beschikbaar stellen in de digitale monitoring tool. Wij zullen de input van de deelnemers vertrouwelijk behandelen en de bevindingen alleen terugkoppelen aan de penvoerder van de betreffende gemeente.

Wel gebruiken wij de resultaten om vergelijkingen in bijvoorbeeld grafieken op te zetten, waarmee deelnemers hun eigen positie ten opzichte van andere gemeenten kunnen aflezen. Die gerichte vergelijkingen zullen geanonimiseerd zijn en worden door ons verder niet openbaar gemaakt of met wie dan ook gedeeld.

De algemene bevindingen en resultaten in statistisch opzicht, kunnen wel worden ingezet om de ontwikkelingen over de komende jaren te kunnen monitoren en publiceren, zodat bijvoorbeeld de Provincie Gelderland een indruk kan krijgen van de groei in Euro’s op bepaalde domeinen, in absolute en relatieve zin, waar het gaat om de mate van circulariteit en inkopen vanuit decentrale overheden. Ook daarbij zullen de bevindingen anoniem worden behandeld.

Chatham House Rule

Voor alle bijeenkomsten onder de vlag van deze masterclass en monitoring tool geldt dat deze onder Chatham House Rule plaatsvinden. Wat vrij vertaald betekent dat alle dingen die gedurende deze bijeenkomsten worden gezegd of gedeeld door de deelnemers, alleen in de buitenwereld gebruikt mogen worden wanneer iedere verwijzing naar de identiteit van de spreker(s) of specifieke situatie die het betreft, vermeden wordt. Dit met als doel dat iedereen zich vrij kan voelen zich uit te spreken en ervaringen te delen, ook als het om niet succesvolle leermomenten gaat of het privacy of politiek gevoelige onderwerpen betreft.

Chatham House Rule: When a meeting, or part thereof, is held under the Chatham House Rule, participants are free to use the information received, but neither the identity nor the affiliation of the speaker(s), nor that of any other participant, may be revealed.