Waarom Circles?

 • We gebruiken 1,5 keer de grondstoffen die de aarde op natuurlijke wijze aan ons te bieden heeft. 2,5 miljard extra consumenten worden tot de middelklasse verwacht in 2030, waardoor we 4 aardes nodig hebben om in onze grondstoffen te voorzien. We hebben maar 1 aarde. We moeten dus 4 maal zo efficiënt worden in ons grondstofgebruik.
 • Grote maatschappelijke vraagstukken zoals de druk op grondstoffen, migratie, de groei van de wereldbevolking, energieschaarste en verstedelijking vragen erom buiten traditionele kaders te denken. Een nieuwe visie op een veranderende economie is dringend gewenst.
 • Circulaire Economie is een systeem vernieuwende economie gedreven vanuit maximaal waardebehoud van grondstoffen en energie. Hiervoor dienen alle elementen uit het systeem fundamenteel te vernieuwen of herschikt te worden. Re-create (y)our environment. Dit kan alleen door samenwerking te organiseren tussen bedrijven, kennisinstellingen, overheden, maatschappelijke organisaties en inwoners.
 • Circulaire innovatie vraagt om een multidisciplinaire en sector overschrijdende aanpak. Om de kansen in Oost-Nederland optimaal te benutten is het nodig om horizontale verbindingen te leggen en samenwerking buiten de traditionele keten tot stand brengen.
 • Door collectief regionaal in te zetten op een Circulaire Economie kan de regio Oost Nederland een icoonfunctie vervullen met het oog op het daadwerkelijk realiseren van die nieuwe economie.
Meer lezen

Grote maatschappelijke vraagstukken zoals de druk op grondstoffen, migratie, de groei van de wereldbevolking, energieschaarste en verstedelijking vragen erom buiten traditionele kaders te denken. Het wordt steeds duidelijker dat een fundamentele verandering nodig is in de vormgeving van onze economie: een ontwikkeling van een lineaire naar een circulaire economie (CE). Daarin worden producten en materialen hergebruikt en behouden grondstoffen hun waarde. Dat is zo fundamenteel afwijkend van de huidige manier van werken die zich kenmerkt door veel verspilling, dat met recht gesproken kan worden van een transitie: een fundamentele verandering van het systeem, het weefwerk van onze maatschappij.

De ‘Circulaire Economie’ is de meest belovende oplossing voor CO2-reductie en ‘resource efficiency’. Oost-Nederland heeft een enorme potentie voor circulair innoveren dankzij een hoogwaardige maakindustrie, een sterke Cleantech markt, een grote bouwsector, vooraanstaande kennisinstellingen en een actieve overheid. Via CIRCLES kan de regio daadwerkelijk stappen zetten naar een Circulaire Economie.

Wat is CIRCLES?

 • CIRCLES is de digitale en fysieke ontmoetingsplek voor iedereen die in Oost Nederland bij wil dragen aan de transitie naar een circulaire economie
 • CIRCLES is een one-stop-shop voor ondernemers, initiatieven en overheden actief binnen de Circulaire Economie. Binnen Oost Nederland ontwikkelt zich een circulair economisch cluster, dat gebaseerd op sterk aanwezige sectoren als de maakindustrie, de biobased economy en de bouwsector. Geworteld in het verleden, maar met de blik op vernieuwing en de toekomst.
 • 12 partners in CIRCLES hebben op initiatief van kiEMT en VNO-NCW Midden een brede aanpak ontwikkeld die (mkb-) bedrijven en maatschappelijke organisaties bewust maakt van de noodzaak en voordelen tot transformeren en hen bij de transformatie ondersteunt. Samenwerking is de sleutel voor deze transformatie. Dankzij het cluster wordt een nieuwe markt ontwikkeld waarop Oost-Nederland een koploper en voorbeeld zal zijn; niet alleen voor Nederland, maar voor heel Europa.

 Hoe?

 • Activeren en uitdagen

          We make it happen

Met Masterclasses, Challenges en concrete veranderingsprojecten (o.a. AcCElerator, Business Modellen voor de Circulaire Economie) zetten wij mensen die het verschil kunnen maken in hun bedrijf, woonomgeving of organisatie aan tot actie en het creëren van nieuwe waarde(n).

  • Verbinden. We verbinden mensen en organisaties. We laten via CIRCLES.nu zien wie er in Oost Nederland actief zijn op Circulaire Economie. Met onze community en partner (link naar initiatiefnemers en partners) bouwen we samen aan praktisch bruikbare kennis over hoe je een circulaire economie werkelijk ingang kan doen vinden.
 • Expertise delen

Met tools , lezingen, events, workshops, matchmaking tussen vragers en aanbieders, infografieken, vlogs en blogs verspreiden we actief onze inzichten.